top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
 1. DentalLeads:   de leverancier van de websitediensten

 2. Cliënt:             de afnemer met wie DentalLeads een overeenkomst sluit tot het leveren van de websitediensten

 3. Websitedesignpakket: het pakket aan diensten bestaande uit websitedesign, gedeeltelijke content creatie en cliënt administratie functie.

 4. Hosting- en onderhoudpakket: Het online houden van de website (hosting) en het uitvoeren van updates en verzoeken/wensen van cliënt over de geleverde website.

 5. Websitedesign: het ontwikkelen van een website op maat voor de cliënt. Denk aan het aantal websitepagina’s inclusief bijbehorende afbeeldingen, animaties en begeleidende tekst, allemaal in de kenmerkende kleuren van de cliënt.

 6. Hosting:          het online houden van de geleverde website.

 7. Onderhoud:    het up-to-date houden van de geleverde website

 8. Gedeeltelijke content creatie: DentalLeads heeft een gedeelte aan behandelteksten in beheer waar gebruik van gemaakt kan worden, hetgeen nog niet in beheer van DentalLeads dient door cliënt aangeleverd te worden, of kan in onderling overleg samen worden ontwikkeld waarbij DentalLeads de structuur aanbrengt, en de cliënt de teksten correct maakt.

 9. Client administratie functie: mogelijkheid dat cliënt op de website veranderingen kan bewerkstelligen via een eigen inlog mogelijkheid. Denk aan het plaatsen van een nieuwsartikel, het toevoegen/verwijderen van teamleden, plaatsen vacatures ed.

 10. Aanvullende diensten: diensten welke geen deel uitmaken van het websitedesignpakket, doch wel onder hieronder benoemd, met nader overeen te komen condities.

 11. Social media setup: mocht er nog geen social-media account aangemaakt zijn, kan DentalLeads dit proces uit handen nemen, inclusief ideeën voor te plaatsen berichten.

 12. Aanvulling content creatie: mocht cliënt nadat de website is opgeleverd nieuwe behandelingen willen introduceren op de website, dan is dit mogelijk.

 13. Domeinnaam: een unieke naam waaronder websites via internet bereikbaar zijn (voorbeeld: www.client.nl)

 

Artikel 2: Toepasbaarheid algemene voorwaarden

2.1       Door ondertekening van een overeenkomst met DentalLeads verklaart de cliënt dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aangegane overeenkomst met DentalLeads, tenzij in enige overeenkomst schriftelijk van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 3: Aanvang van de overeenkomst
 1.  Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De opdrachtbevestiging is ondertekend en ontvangen door DentalLeads.

  2. De aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

 2. Van de voorwaarden in artikel 3 kan worden afgeweken wanneer cliënt reeds bekend is bij DentalLeads.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1       Na totstandkoming van de overeenkomst zal DentalLeads zo spoedig mogelijk van start            gaan met het ontwikkelen van de website voor de cliënt.

4.2       DentalLeads zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.3       De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan DentalLeads aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1       DentalLeads is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het aangeleverde materiaal van de cliënt. De cliënt dient zich ervan de vergewissen dat door het cliënt aangeleverd materiaal zoals afbeeldingen, animaties of teksten vrij zijn van copyright van derden.

5.2       DentalLeads is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan hierboven genoemd.

5.3       In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is DentalLeads slechts aansprakelijk voor een schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van DentalLeads voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

5.4       De cliënt is gehouden de schade na het ontstaan daarvan schriftelijk aan DentalLeads te melden. Bij gebreke daarvan vervalt enig recht van de cliënt op schadevergoeding.

 

Artikel 6: Prijzen

6.1       Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

6.2       Extra wensen van de cliënt die niet van tevoren afgesproken zijn zullen resulteren in een evenredig honorarium voor het geleverde werk

 

Artikel 7: Betaling

7.1       Facturen dienen door cliënt te worden betaald binnen veertien dagen na factuurdatum.

7.2       Niet tijdig betalen van de cliënt resulteert in het versturen van een aanmaning tot betaling. Kosten van deze aanmaning t.w.v. 7,50 euro, wordt in rekening gebracht bij cliënt.

7.3       DentalLeads behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand van 90 dagen haar eigen verplichtingen op te schorten door de website van cliënt voor gebruik af te sluiten, oftewel offline te halen.

7.4       De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door cliënt indien DentalLeads de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd.

7.5       Wanneer de website wordt opgeleverd volgens de specificaties in de offerte, werkt volgens de wensen en eisen van cliënt, en DentalLeads kan de website vervolgens niet leveren omdat cliënt ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door DentalLeads niet kan worden opgeleverd, kan cliënt de aanbetaling niet terugvorderen.

7.6       Na oplevering van de opdracht, wanneer het resultaat overeenkomt met de specificaties op de offerte en naar behoren functioneert, zal DentalLeads een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling.

 

Artikel 8: Wijziging van de prijzen en tarieven

8.1       DentalLeads behoudt het recht prijzen en tarieven te wijzigen.

8.2       Wijzigingen gelden, behoudens andersluidende afspraken, vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. Indien cliënt zicht niet kan verenigen met aangekondigde wijzigingen, is cliënt gerechtigd de overeenkomst betrekking hebbend op de service of dienst waarvoor de wijziging geldt, op te zeggen door middel van een schriftelijke, aan DentalLeads gerichte, buitengerechtelijke verklaring. Indien DentalLeads bedoelde verklaring niet binnen dertig dagen na de aankondiging van de wijziging heeft ontvangen, wordt cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met die wijziging.

 

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1       Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede informatie, afbeeldingen, animaties terzake van of met betrekking tot door DentalLeads aan cliënt ter beschikking gestelde diensten, komen uitsluitend toe aan DentalLeads of haar toeleveranciers.

9.2       Het eigendom van door DentalLeads verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig van DentalLeads, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

9.3       Bij gebleken schending van genoemd intellectueel eigendom is DentalLeads gerechtigd hiervoor een zelf vastgesteld doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

 

Artikel 10: Geheimhouding

10.1     Partijen staan er over en weer voor in dat alle ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.

10.2     Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde site en andere materialen vertrouwelijk informatie en bedrijfsgeheimen van DentalLeads en haar toeleveranciers bevatten. Cliënt verbindt zich uitdrukkelijk om alle vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven.

Artikel 11: Privacy

11.1     DentalLeads neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens, die zij in opdracht van de cliënt verwerkt, te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De cliënt heeft het recht de naleving van deze bepaling 11 te controleren.

11.2     Indien en voor zover DentalLeads in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerkt waarvoor de cliënt als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt aangemerkt, geldt dat DentalLeads slechts in opdracht van de cliënt persoonsgegevens verwerkt.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1     Indien DentalLeads door overmacht tijdelijk niet in staat is haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd deze op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

12.2     Onder overmacht worden in ieder geval verstaan tekortkomingen van (toe)leveranciers van DentalLeads, stroomstoringen, administratieve storingen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

 

Artikel 13: Duur van de overeenkomst en opzegging

13.1     De overeenkomst is aangegaan voor een periode, aanvangend op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst en eindigend op 31 december van het opvolgende jaar van totstandkoming overeenkomst. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor periodes van één kalenderjaar.

13.2     Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden tegen het einde van het lopende kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

Artikel 14: Ontbinding van de overeenkomst

14.1     Elk van partijen komt de bevoegdheid toe de overeenkomst te ontbinden, doch slechts indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gesteld alsnog na te komen, toerekenbaar tekort is blijven schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen, voortvloeiend uit de aangegane overeenkomst.

14.2     De overeenkomst geldt als ontbonden indien cliënt c.q. DentalLeads, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard, verzoekt om toepassing van een schuldsaneringsregeling dan wel onder curatele of bewind wordt gesteld, beslag wordt gelegd op goederen terzake van substantiële schulden en het beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd, de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt c.q. anderszins liquideert en/of bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt.

14.3     Ingeval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door cliënt aan DentalLeads verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

14.4     Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ingevolge dit artikel is DentalLeads jegens cliënt nimmer tot enige andere schadevergoeding of betaling gehouden dan onder artikel 5 vermeld, zulks onverminderd het recht van DentalLeads op volledige schadevergoeding.

14.5     Ingeval van ontbinding van de overeenkomst zullen partijen overleg plegen omtrent de overdracht van de voor cliënt geregistreerde domeinnamen en ontwikkelde website.

 

Artikel 15: Illegale content

15.1     Het is niet toegestaan dat cliënt illegale dan wel onrechtmatige content op de website publiceert via de cliënt administratie functie. Hier worden duidelijke afspraken over gemaakt tussen cliënt en DentalLeads.

15.2     Eventuele schade, zoals claims door auteursrechtinbreuken, komen ten laste van de cliënt in het geval dat de cliënt deze illegale content heeft gepubliceerd op de website.

15.3     Staat er onrechtmatige content op een van de door DentalLeads ontwikkelde websites? Meld dit via onderstaande contactinformatie en geef aan waarom het onrechtmatige content is. Wij zullen binnen 48 uur na de melding ingrijpen en indien nodig de eventuele onrechtmatige content verwijderen.

15.4     DentalLeads monitort periodiek of de gepubliceerde content onrechtmatig dan wel illegaal is en acteert hierop.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1     Op alle overeenkomsten en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16.2     Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in der minne proberen te schikken.

16.3     In geval partijen er onderling niet uitkomen, kan het geschil voorgelegd worden aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA). Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat zij hun geschil voor de burgerlijke rechter wensen voor te leggen, zal zij dit doen aan de bevoegde burgerlijke rechter te Groningen.

 

 

DentalLeads VOF

Boumaboulevard 486, Groningen

ABN AMRO NL72ABNA 0882.7761.85

E-mail: contact@dentalleads.eu

Web: www.dentalleads.eu

bottom of page